• Rodzina jako podstawowa komórka społeczna

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna

2017-10-20 \\ Rodzina \\

Człowiek to zwierzę społeczne. Ludzie nie żyją w odosobnieniu, lecz w społeczeństwach. A podstawową komórkę społeczną stanowi rodzina. To w niej wzrastamy, rozwijamy się i kształtujemy swoje wartości.

Jednostka a społeczeństwo

Każdy z nas jest jednostką i każdy z nas przynależy do jakichś grup społecznych. Chociażby w szkole, w pracy, w miejscu zamieszkania, w kole zainteresowań. Jedną z takich grup społecznych jest rodzina, która uchodzi wręcz za podstawową grupę społeczną.

 

Rodzina jako forma życia społecznego

Rodzina od pradawnych czasów uchodzi za podstawową formę życia społecznego. Matka i ojciec płodzą dziecko, z kolei ono, gdy urośnie, również z kimś innym płodzi dziecko, matka i ojciec stają się babcią i dziadkiem, w międzyczasie linie genetyczne poszerzają się o rodzeństwo i kuzynostwo – tak właśnie przebiega familijne rozrastanie się. Więzy rodzinne buduje nie tylko więź pokrewieństwa, ale też więź powinowactwa. Pokrewieństwo to stosunek łączący osoby uchodzące za potomków, posiadające wspólnego przodka, na przykład w linii prostej dziadek, ojciec i syn, a w linii bocznej przykładowo brat i kuzyn. Powinowactwo z kolei to stosunek zaistniały między obojgiem małżonków oraz małżonkiem a krewnymi współmałżonka (np. relacja między małżonkiem i teściem). A więc rodzina to olbrzymi zbiór poszczególnych jednostek. Ale jako podstawową komórkę społeczną traktuje się wyłącznie rodzinę, której członkowie żyją wspólnie pod jednym dachem. Przeważnie jest to matka, ojciec i dzieci, tworzący swoją małą i rozrastającą się społeczność.

 

Kto uchodzi za rodzinę?

Jako rodzinę można traktować kilka modeli grup społecznych. Za najbardziej popularny i rozpowszechniony model rodziny uchodzi grupa składająca się z kobiety, mężczyzny i dziecka. Nie wolno jednak zapominać, że rodzina to również żyjąca ze sobą heteroseksualna para, która może, ale nie musi mieć dzieci. W niektórych krajach również homoseksualne pary uchodzą za rodzinę, która może adoptować dzieci.

 

Funkcje społeczne rodziny

Rodzina pełni kilka funkcji społecznych, dzięki którym w ogóle istnieje. Funkcja prokreacyjna zapewnia istnienie społeczeństwa, a łącząca się z nią funkcja seksualna przyczynia się do stworzenia silnej więzi emocjonalnej między małżonkami. Funkcja materialna zaspokaja materialne potrzeby członków rodziny. Funkcja socjalizacyjna kształtuje osobowość i uczy życia w grupie. Polega ona również na wychowywaniu potomstwa i wpajaniu mu podstawowych wartości.

Więcej o rodzinie i wychowaniu dzieci dowiesz się tutaj.